POLITYKA PRywatności

Polityka Prywatności - DuoPerfekt

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako ‘ RODO’ , ‘GDPR’ lub ‘Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’), chciałabym poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane  osobowe oraz zapewnić, że dochowam wszelkich starań, by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chciałabym  poinformować Panią/Pana, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DuoPerfekt Marta Rusiecka z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 47, NIP 9551976032 („DuoPerfekt Marta Rusiecka, „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 697 09 49 39 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rusieckamarta77@gmail.com
2. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie konieczność opracowania dokumentów celno-skarbowych i zostaną one przekazane organom dokonującym odpraw celnych.
3. Czas przechowywania danych jest określany przepisami celno- skarbowymi i po tym okresie zostaną zniszczone.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w celu wykonywania udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia (umowy), w tym w szczególności na potrzeby:
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,
- obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
- kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.

1. W opisie powyżej DuoPerfekt Marta Rusiecka może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, inny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.
2. Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wypowiedzenia udzielonego upoważnienia lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz pomiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
5. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art.6 ust 1 lit f RODO), w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego zajmującego się ochron danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane  dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przeze mnie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez DuoPerfekt Marta Rusiecka. Brak podania tych danych  może skutkować tym, że nie będę mogła zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez DuoPerfekt Marta Rusiecka.

Polityka Prywatności- Perfekt

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako ‘ RODO’ , ‘GDPR’ lub ‘Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’), chciałabym poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane  osobowe oraz zapewnić, że dochowam wszelkich starań, by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chciałabym  poinformować Panią/Pana, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perfekt Ewa Zieniuk z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-650 Szczecin, ul. Willowa 12b/6, NIP 8511172580 („PERFEKT Ewa Zieniuk, „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 609 237 557 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: e.zieniuk60@wp.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie konieczność opracowania dokumentów celno-skarbowych i zostaną one przekazane organom dokonującym odpraw celnych.
3. Czas przechowywania danych jest określany przepisami celno- skarbowymi i po tym okresie zostaną zniszczone.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w celu wykonywania udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia (umowy), w tym w szczególności na potrzeby:
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,
- obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
- kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.

1. W opisie powyżej Perfekt Ewa Zieniuk może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, inny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.
2. Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wypowiedzenia udzielonego upoważnienia lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz pomiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
5. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art.6 ust 1 lit f RODO), w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego zajmującego się ochron danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane  dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przeze mnie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Perfekt Ewa Zieniuk. Brak podania tych danych może skutkować tym, że nie będę mogła zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Perfekt Ewa Zieniuk.